Meteen naar de inhoud

Wie zijn we?

Het NAH netwerk Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband dat bestaat uit organisaties, formele zorgverleners, onafhankelijke belangenbehartigers, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het netwerk biedt zorg en geeft ondersteuning aan mensen met NAH in Zuidoost Brabant, in alle levensfasen en op alle levensdomeinen. Centraal hierbij staan de eigen kracht en wensen en behoeften van de persoon zelf en de naastbetrokkenen. We ondersteunen in het voeren van de eigen regie.
De samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en erkenning van de onderlinge afhankelijkheid bij het verbeteren van de zorg aan mensen met NAH.

Voor wie?

Mensen met hersenletsel en hun naasten (hersenletsel treft ook de naastbetrokkenen, doordat er ‘een breuk in de levenslijn’ kan optreden);

 • Regionale patiëntenverenigingen;
 • Informele zorgverleners: ervaringsdeskundigen en/of vrijwilligers;
 • Onafhankelijk cliëntondersteuners en belangenbehartigers;
 • Wijkverpleegkundigen, medewerkers wijkteams en verwijzende instanties;
 • Huisartsen, neurologen, revalidatieartsen, eerste- en tweedelijnsbehandelaars en (gecertificeerde) zorg- en welzijnsaanbieders voor mensen met hersenletsel;
 • Zorgverzekeraars en gemeenten.

Onze visie

Vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid, zetten wij ons in voor hoogwaardige zorg en ondersteuning die bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor mensen met NAH. Hierbij rekening houdend met de betaalbaarheid en effectiviteit van de in te zetten zorg/ ondersteuning.

Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Goede en tijdige afstemming tussen de persoon met NAH, naastbetrokkenen en (in)formele zorgverleners is van groot belang voor de kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid van zorg en ondersteuning.
 • Dit vraagt om goed functionerende zorgprogramma’s, samenwerking binnen de gehele keten en samenwerking over de grenzen van professies en organisaties heen. De Zorgstandaard Hersenletsel vormt hiervoor de basis.
 • Door kennis op het gebied van hersenletsel (NAH) te bundelen, werken we als netwerk aan de (door)ontwikkeling, innovatie en evaluatie van het zorg- en ondersteuningsaanbod.
 • Om van visie naar realisatie te komen, zijn strategische doelstellingen geformuleerd met daaraan gekoppeld activiteiten. Deze activiteiten richten zich op:
  • kennisdeling
  • innovatie
  • vergroten inzet ervaringsdeskundigheid
  • organisatie Café Brein Eindhoven en Café Brein Helmond
  • stimuleren van lotgenotengroepen in de gehele regio
  • optimaliseren samenwerking ten behoeve van de gehele patiëntreis

Stuurgroep en werkgroepen

Centraal staat de stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit 15 tot 20 organisaties die 4 keer per jaar bij elkaar komen. Onder de stuurgroep vallen diverse werkgroepen en wordt voorgezeten door de netwerkcoördinator.

De netwerk coördinator is daarnaast ook betrokken bij:

 • Landelijk overleg over NAH/ hersenletsel.
 • Kennisnetwerk CVA Nederland.
 • Breinlijn.
 • Regionaal overleg over ontwikkeling van NAH ervaringsdeskundigheid en brengen van ervaringsperspectief.
 • Opstellen van en uitvoering geven aan het Meerjarenplan NAH netwerk Zuidoost Brabant.
Naar de inhoud springen